ชมรม  
  ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)  
    ประธานชมรม: นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์  
    โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2556 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง Library and Mobile Technology วันที่ 8 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน (ชบร.)  
    ประธานชมรม: นางสาวเกษร บัวทอง  
    ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนร่วมกับโครงการอ่านล้านเล่มประเทศไทยจะจัดอบรมให้แก่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
และผู้สนใจฟรีในหัวข้อ "Train The Leader To The Master Reader"
วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2557 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี
 
  ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน (ชปช.)  
    ประธานชมรม: นายกุลธร เลิศสุริยกุล  
  ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.)  
    ประธานชมรม: นางช่อทิพย์ มงคลมาลย์  
  ชมรมห้องสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (ชอท.)  
    ประธานชมรม: นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์  
  ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ (ชหช.)  
    ประธานชมรม: นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ  
    ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการบรรยายวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง"การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดภาครัฐ : การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและการลงรายการตามมาตรฐาน RDA" วันที่ 6 ก.ย.2556 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรญาณ 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ"  
  ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ (ชสบ.)  
    ประธานชมรม: รศ. ดร. จุมพจน์ วนิชกุล  
  ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ (ชนช.)  
    ประธานชมรม: น.ส. ประภาพร จงสมจิตต์  
    โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน"  
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมการอ่านและมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
และพบกับนายกสมาคมห้องสมุดอเมริกัน วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา
 
 
     
  ข้อบังคับว่าด้วยชมรม  
  ส่วนที่ 3 สมาชิกชมรม  
    ข้อ 44 สมาชิกชมรมเท่านั้นมีสิทธิ์เป็นสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมได้  
  ส่วนที่ 4 การดำเนินงานของชมรม  
    ข้อ 45 ชมรมมีการบริหารงานของตนเองได้ โดยไม่ขัดต่อการบริหารงานของสมาคม  
    ข้อ 46 ชมรมที่สมาชิกเลือกเข้าสังกัดเป็นลำดับแรก จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน  
   

จากสมาคมร้อยละ 25 จากค่าบำรุง นับตามจำนวนสมาชิกที่สังกัดชมรมโดยสมาคมจะแจ้ง่

 
   

รายชื่อสมาชิกใหมให้ชมรมทราบทุกเดือนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปีละสองครั้ง

 
    ข้อ 47 ชมรมมีสิทธิ์จัดกิจกรรม จัดทำ จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ ของชมรมได้  
   
โดยรายงานให้สมาคมรับทราบ และให้ชมรมจัดส่งสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ แก่ห้องสมุดของ
 
   

สมาคมชื่อเรื่องละสองฉบับ

 
    ข้อ 48 ชมรมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงชื่อของชมรมได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  
    ข้อ 49 ชมรมจะกระทำการใด ๆ ในนามของสมาคมได้ เมื่อได้รับมอบหมายหรือ ได้รับความ  
   
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร
 
    ข้อ 50 ชมรมต้องรายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานของชมรม ต่อคณะกรรมการบริหาร  
   
อย่างน้อยทุกสามเดือน และจัดทำรายงานกิจการของชมรมในรอบปี บัญชีการรับและ
 
   
การจ่ายเงิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 
  ส่วนที่ 5 การเลิกชมรม  
    ข้อ 51 ชมรมอาจเลิกกันได้ ด้วยเหตุต่อไปนี้  
   
(1) ที่ประชุมใหญ่สามัญของชมรมมีมติให้เลิก หรือ
 
   
(2) คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวน
 
   
     กรรมการบริหารทั้งหมด หรือ
 
   
(3) เมื่อสมาคมเลิกกันตามหมวดที่ 7
 
    ข้อ 52 ในกรณีที่ชมรมเลิกกัน ให้มีการชำระบัญชี ให้โอนทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้แก่สมาคม (ถ้ามี)  
       
 
   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-734-9022-3, 089-893-9397 โทรสาร 02-734-9021