ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 91-100 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL200037
ชื่อห้องสมุดหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์น
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1110/5 จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsmsriwua@stjohn.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลศรีนวล แตงสวัสดิ์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200038
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอนาคลี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.tru.ac.th/sing
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่2062 อ.ตาคลี อ.ตาคลี จ .นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดOBEC
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ดาราพร มาตขาว
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลkoei.mat17@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.ดาราพร มาตขาว
Library Information
รหัสห้องสมุดL200039
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Center of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.rmutsb.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่7/1 ม.1 ถ .บางสระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดWalai AutoLib
หัวหน้า/บรรณารักษ์ผ.ศ.ภสุโชค หยกสหชาติ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsureebe.rmutsb@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลผ.ศ.ภสุโชค หยกสหชาติ
Library Information
รหัสห้องสมุดL200040
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพหลวงประชาราษฎร์ นิกร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยการอาชีพหลวงประชาราษฎร์นิกร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lpt.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1456 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์74232036
แฟกซ์74246945
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดLimat : Library Management
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางวชุนี ผการัตน์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpa.karat@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางวชุนี ผการัตน์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200041
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Surin
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://61.19.69.198/ulib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.สุณิสา สำเร็จดี
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsunisa_s@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.สุณิสา สำเร็จดี
Library Information
รหัสห้องสมุดL200042
ชื่อห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัย อาชีวศึกษาธนบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์wwwthonburi.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่182 ถ.พาณิชยการธนบุรี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางวรินทร
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางวรินทร
Library Information
รหัสห้องสมุดL200043
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พัทลุง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์74614459
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางนุบล ทวีตา
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางนุบล ทวีตา
Library Information
รหัสห้องสมุดL200044
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.ptl.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ต.คูหาสวรรค์ ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดUPC Library 2005
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางอวยพร ฤทธิศักดิ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางอวยพร ฤทธิศักดิ์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200045
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์www.ipessk.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่771 ม.10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์43721528
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางกฤษณา วัชญากาญจน์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลmamon_2549@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางกฤษณา วัชญากาญจน์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200046
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่380 ม.5 ถ.อุดรหนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางวิยะดา วรรณขันธ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลthanawan2888@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางวิยะดา วรรณขันธ์