ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 11-20 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL100011
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดค่ายริมขอบฟ้า
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดบริษัทริมขอบฟ้า บริษัทเมืองโบราณจำกัด
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่296/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์023234009 ต่อ 312
แฟกซ์23239240
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดวงพร เจนจบ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลrattikorn2547@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.รัตติกร วงศ์ยาตร
Library Information
รหัสห้องสมุดL100012
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกระทรวงกลาโหม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลNot set
Library Information
รหัสห้องสมุดL100013
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)NCI Library
สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.kmnci.com/km/doku
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่268/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์28347025
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลjumjim0101@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม
Library Information
รหัสห้องสมุดL100014
ชื่อห้องสมุดศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักราชเลขาธิการ
เว็บไซต์www.ohm.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์022207200 ต่อ 3132
แฟกซ์22207311
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์อนงค์ สวรรค์วัฒนกุล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpanthip.kerd@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลพรรณทิพย์ เกิดมงคล
Library Information
รหัสห้องสมุดL100015
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดรัฐสภา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์www.parliament.go.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถ.อู่ทองใน อ.ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์อารีรัตน์ วิชาช่าง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลNot set
Library Information
รหัสห้องสมุดL100016
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Bank of Thailand Library, Northeastern Region Office
สังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์www.bot.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่393 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดAleph
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายสุวัฒน์ วิเชียรศิริ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลwimonk@bot.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายสุวัฒน์ วิเชียรศิริ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100017
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลสวรรค์ประชา รักษ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library SPR
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.lib.spr.co.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.กุญช์ญาณ์ สุชิต
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpeemaiyouno@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.กุญช์ญาณ์ สุชิต
Library Information
รหัสห้องสมุดL100018
ชื่อห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.artccenter.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถ.ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์22244704
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลusaengthong.l@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
Library Information
รหัสห้องสมุดL100019
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดบริษัทสยามพิวรรธน์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Business Knowledge Hub
สังกัดบริษัทสยามพิวรรธน์
เว็บไซต์wwwsiampiwat.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ศศิธร เลิศชาญวุฒิ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpannee.s@siampiwat
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลพรรณี แสงทอง
Library Information
รหัสห้องสมุดL100020
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดรัฐสภา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The National Assembly Library of Thailand
สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เว็บไซต์www.parliament.go.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์วิจิตรา ประยูรวงษ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลwichitra_pra@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลวิจิตรา ประยูรวงษ์