ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 61-70 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL200007
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.bonsprnw.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่นครสวรรค์ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์056213741 ต่อ 341
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.เกษร โพธิ์สุวรรณ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpkesorn@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.เกษร โพธิ์สุวรรณ
Library Information
รหัสห้องสมุดL200008
ชื่อห้องสมุดศูนย์สารสนเทศทางประชากร ศาสตร์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Population Information Center
สังกัดวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์http://www.cps.chula.ac.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ชั้น 2 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์22187413
แฟกซ์22187342
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดSierra
หัวหน้า/บรรณารักษ์ฐิติ คำหอมกุล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลthiti.km@chula.acth
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลฐิติ คำหอมกุล
Library Information
รหัสห้องสมุดL200009
ชื่อห้องสมุดหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)mcubr library
สังกัดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.mcu.br.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 281 ม.13 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดVTLS
หัวหน้า/บรรณารักษ์พระครูปริยัติภัทรคุณ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลkwan1988@hotmail.co.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลพระครูปริยัติภัทรคุณ
Library Information
รหัสห้องสมุดL200010
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่5 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์74614046
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดPLS 3
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpaw.ruankaew@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางเบญจมาศ ศิริรัตน์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200011
ชื่อห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.spvc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์0355113555 ต่อ 119
แฟกซ์35524022
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดOpenBiblio
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางวันเพ็ญ สาลีผลิน
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลwanpan_03@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางวันเพ็ญ สาลีผลิน
Library Information
รหัสห้องสมุดL200012
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี บุรีรัมย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่67 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์44611159
แฟกซ์44611899
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดLibrary2001
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสิริพร วรรณมาศ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsiri953@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสิริพร วรรณมาศ
Library Information
รหัสห้องสมุดL200013
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www,pte2.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่265 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์74841009
แฟกซ์74841008
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ปุณิรัสมิ์ อินทร์ด้วง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลgearda1@hotmailc.om
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลปุณิรัสมิ์ อินทร์ด้วง
Library Information
รหัสห้องสมุดL200014
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.technonp.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่80 ซ.วัดไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์34211867
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายชอบธรรม เงินเส็ง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลlbbud@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายชอบธรรม เงินเส็ง
Library Information
รหัสห้องสมุดL200015
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Civil Ariation Training Center Library
สังกัดสถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10230
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnickaews@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.ณัฐพร กังวาฬวงษ์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200016
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่137 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุพัฒตรา ตรีพงษ์พันธ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสุพัฒตรา ตรีพงษ์พันธ์