ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 731-739 of 739 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถานที่ฟื้นฟู รัตนะ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์Sanitarium.co.th
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่39/5 ม. 7. ต. นาจักร อ. เมือง จ. แพร่ 54000
โทรศัพท์054069673
แฟกซ์054069506
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนทั่วไป เผื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ ยา อาหาร ในแง่มุมต่างต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อรักษา บำบัด บรรเทา ดูแลตัวท่านเอง ตามความเหมาะสม จำนวนหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ ยา อาหาร ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของหนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ นอกจากนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และสื่อบันเทิงอื่นอื่น
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)College of Allied Health Sciences Library Suan Sunandha Rajabhat University
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.ahs.ssru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่111/1-3 ม.7 ถนนพระราม2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์034-773-905
แฟกซ์034-773-903
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)-
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.facebook.com/profile.php?id=100039067841325
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่27 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์0979922199
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด-
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเจ้าพ่อทัพ (ห้องสมุดโรงเรียนวัดด่านสำโรง)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)WDS Library
สังกัดสพป. สพฐ.
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่132 หมู่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์023943792
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดหอสมุดคุรุสดุดี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Kurusadudee Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.na.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่290 ม.13 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์056792132
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4
อาจารย์/ครู จำนวน 4
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกล่าม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)KLLibrary
สังกัดสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ -
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โทรศัพท์0878521013
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรอาจารย์/ครู จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกระทรวงศึกษา
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่188 ม.6 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์0625923639
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเจ้าพ่อทัพ (ห้องสมุดโรงเรียนวัดด่านสำโรง)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)WDS Library
สังกัดสพป. สพฐ.
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่132 หมู่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์023943792
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)chalerm60
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.chalerm60.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่ 79 หมู่ 6 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
โทรศัพท์02-5950240
แฟกซ์02-9033089
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 11,125 เล่ม
วารสาร จำนวน 50 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 45 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 2 รายการ
e-Book จำนวน 5 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรอาจารย์/ครู จำนวน 3
ประวัติห้องสมุด