ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 81-90 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL200027
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://203.113.99.237/ulibm
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่84/21 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลhatari_aram@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200028
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิต วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Living Library
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.uttvc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่9 ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์55411221
แฟกซ์55412814
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200029
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครสวรรค์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่184 ม.9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.กฤษณา บุญศิริ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsiriboon27@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.กฤษณา บุญศิริ
Library Information
รหัสห้องสมุดL200030
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค แพร่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยเทคนิคแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่อ.เมือง จ.แพร่
โทรศัพท์054511142 ต่อ 120
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางนิลินมาศ บัวศรี
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnilinmas@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางนิลินมาศ บัวศรี
Library Information
รหัสห้องสมุดL200031
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.kitti.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่267/10 ถ.สาธุประดิษฐ์ 15 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางธนพรรณ พุนนิกาพัทร์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางธนพรรณ พุนนิกาพัทร์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200032
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Centratl library of KMITL
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib.kmitl.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลอง กรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดMillionium
หัวหน้า/บรรณารักษ์อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลอาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร
Library Information
รหัสห้องสมุดL200033
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์www.ipemk.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ต.สารคาม-โกสุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์43721528
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดALICE for Windows
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnapapun.j@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
Library Information
รหัสห้องสมุดL200034
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดALICE for Window
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางรัตติยา วามะ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลrattiya_2506@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางรัตติยา วามะ
Library Information
รหัสห้องสมุดL200035
ชื่อห้องสมุดสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Office of Academic Resources
สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.car.chula.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์0-2218-2929, 0-2218-2918
แฟกซ์0-2215-3617, 0-2218- 2907
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดInnovative
หัวหน้า/บรรณารักษ์รศ. ดร. อมร เพชรสม
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsunita.k@car.chula.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลรศ. ดร. อมร เพชรสม
Library Information
รหัสห้องสมุดL200036
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัย คริสเตียน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Learning Resource Center and Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ http://www.christian.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่144 ม.7 ถ.พระประเทพ อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลNot set