ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 81-90 of 713 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://203.113.99.237/ulibm
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่84/21 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลhatari_aram@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิต วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Living Library
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.uttvc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่9 ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์55411221
แฟกซ์55412814
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครสวรรค์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่184 ม.9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.กฤษณา บุญศิริ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsiriboon27@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.กฤษณา บุญศิริ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค แพร่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยเทคนิคแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่อ.เมือง จ.แพร่
โทรศัพท์054511142 ต่อ 120
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางนิลินมาศ บัวศรี
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnilinmas@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางนิลินมาศ บัวศรี
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.kitti.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่267/10 ถ.สาธุประดิษฐ์ 15 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางธนพรรณ พุนนิกาพัทร์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางธนพรรณ พุนนิกาพัทร์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Centratl library of KMITL
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib.kmitl.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 023298556
แฟกซ์ 023298557
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดMillionium
หัวหน้า/บรรณารักษ์อาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล13 ธ.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลอาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์www.ipemk.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ต.สารคาม-โกสุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์43721528
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดALICE for Windows
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnapapun.j@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดALICE for Window
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางรัตติยา วามะ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลrattiya_2506@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางรัตติยา วามะ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Office of Academic Resources
สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.car.chula.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์0-2218-2929, 0-2218-2918
แฟกซ์0-2215-3617, 0-2218- 2907
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดInnovative
หัวหน้า/บรรณารักษ์รศ. ดร. อมร เพชรสม
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsunita.k@car.chula.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลรศ. ดร. อมร เพชรสม
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัย คริสเตียน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Learning Resource Center and Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ http://www.christian.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่144 ม.7 ถ.พระประเทพ อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลNot set