วันที่

24 พ.ย. 2560

สถานที่

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

0

ผู้บรรยาย

เกี่ยวกับโครงการ

Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0

ปัจจุบัน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทุกวงการ สําหรับห้องสมุดแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าจะได้แก่ในเรื่องของการนําเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม มาใช้งาน รวมทั้งต้องก้าวให้ทันกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ หรือจําพวก ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังเน้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทําให้เกิดคําถามว่า บทบาทของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหนและควรก้าวไปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นว่า ควรจะต้องมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ อันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางในอนาคตของห้องสมุดไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทําให้การพัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ค่าลงทะเบียน

01 ต.ค. 2560 - 24 พ.ย. 2560 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
สามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล รายปี 1,000
บุคคลทั่วไป 1,200
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 800
เข้าบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น
เลขที่บัญชี 113-221-9848

ลงทะเบียน

         
    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์มาแจ้งที่แอดมิน ที่  tla2497@yahoo.com  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์  tla2497@yahoo.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.