วันที่

24 พ.ย. 2560

สถานที่

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

0

ผู้บรรยาย

เกี่ยวกับโครงการ

Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0

ปัจจุบัน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทุกวงการ สําหรับห้องสมุดแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าจะได้แก่ในเรื่องของการนําเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม มาใช้งาน รวมทั้งต้องก้าวให้ทันกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ หรือจําพวก ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังเน้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทําให้เกิดคําถามว่า บทบาทของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหนและควรก้าวไปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นว่า ควรจะต้องมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ อันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางในอนาคตของห้องสมุดไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทําให้การพัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ค่าลงทะเบียน

01 ต.ค. 2560 - 24 พ.ย. 2560 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
สามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล รายปี 1,000
บุคคลทั่วไป 1,200
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 800
เข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางสาวเอมอร ตันเถียร/นางสาวนฤมล รื่นไวย์/นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย
ธนาคาร บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
เลขที่บัญชี 093-244969-7

ลงทะเบียน

         
    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์มาแจ้งที่แอดมิน ที่  tla2497@yahoo.com  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์  tla2497@yahoo.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.