ลงทะเบียน
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61006 โครงการ Library : Care the bear22 ธันวาคม 256109 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562

การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61007 การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library’s roles in open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256120 มีนาคม 2562 ถึง 21 ธันวาคม 256125 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562