ประวัติ

           หอสมุดแห่งชาติเดิมมีชื่อว่า "หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ โดยรวมหอสมุด ๓ แห่งเข้าด้วยกันคือ หอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพระพุทธสาสนสังคหะ

          เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติเป็นสถาบันสารนิเทศที่สูงสุดในชาติ และให้บริการสารนิเทศในระดับชาตินับได้ว่าเป็นหอสมุดของคนไทยทุกคน ควรที่คนไทยรวมทั้งผู้มีวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จะได้ร่วมกันเพื่อดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกิจการหอสมุดแห่งชาติให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งหอสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๘ เพื่อให้เป็นหอสมุดแห่งชาติสำหรับประชาชนชาวไทย โดยอาศั้ยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พุทธศักราช ๒๕๒๗ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยชมรม

         ปัจจุบันชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ชมนี้นี้ใช้อักษรย่อว่า "ชหช"เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "National Library Group" และใช้อักษรย่อว่า "NLG" เครื่องหมายของชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ วง วงกลมด้านนอกพื้นสีม่วง สีประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีข้อความ "ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ" และ "National Library Group" ระหว่างข้อความทั้งสองคั่นด้วยปีที่ก่อตั้งชมรม ทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ และคริสต์ศักราช 1978 วงกลมด้านในเป็นรูปหนังสือ ๔ เล่มวางซ้อนกันอยู่ตรงกลางสื่อถึงหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และภูมิปัญญา ด้านล่างของรูปหนังสือ ๔ เล่มมีอักษร ชหช. ชมรมนี้เป็นชมรมในสังกัดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการ

๑.  นางสาวกนกอร ศักดาเดช  ประธาน
   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  
๒.  นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  รองประธาน
๓.  นางอัจฉรา จารุวรรณ  เหรัญญิก
๔.  นางอรวรรณ เพ็งฉิม  นายทะเบียน
๕.  นางสาวปุณณภา สุขสาคร  ปฏิคม
๖.  นางสุภาณี สุขอาบใจ  กรรมการวิชาการ
๗.  นางบังอร เกษมพงษ์  กรรมการหาทุน
๘.  นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน  กรรมการประชาสัมพันธ์
๙.  นางสาววาสนา งามดวงใจ  กรรมการกลาง
๑๐.  จ่าโทหญิงอารี วัฒนศรียกุล  กรรมการกลาง
๑๑.  นางขวัญฤทัย ขาวสะอาด  กรรมการกลาง
๑๒.  นางโสภี เฮงสุดผล  กรรมการกลาง
๑๓.  นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์  กรรมการกลาง
๑๔.  นางสาววิภานันท์ ลำงาม  กรรมการและเลขานุการ
๑๕.  นางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

มาตรฐาน

 

-

 

 

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

Facebook: https://www.facebook.com/NationalLibraryGroup

ข่าวชมรม

 Copyright 2016 - IGENCO