ประวัติ

ชมรมห้องสมุดเฉพาะจัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 จากการประชุมสามัญ ประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อยชมรมห้องสมุด เฉพาะ สมควรให้มีการจัดตั้งชมรมห้องสมุดเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บรรณารักษ์และผู้ที่อยู่ในวงการห้องสมุดเฉพาะ ได้มีฌอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลจำนวน 7 คน จาก หลากหลายหน่วยงานเป็นคณะทำงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมห้องสมุดเฉพาะ และจัดทำร่างข้อบังคับของชมรมฯ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 คณะทำงานชั่วคราวได้นำเสนอร่าง "ข้อบังคับชมรมห้องสมุด เฉพาะ พ.ศ. 2526" เสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2525 ของสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและยอมรับร่างข้อบังคับฯ แล้วทำกาคัดเลือก คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี พ.ศ. 2526-2527 ได้กรรมการ จำนวน 15 คน

คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ

มาตรฐาน

 

-

 

 

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

 

Facebook ชมรม :  <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

ข่าวชมรมCopyright 2016 - IGENCO