Date

25 Dec. 2018

Location

โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel)

Remaining

0

Speakers

About

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทาให้ เทคโนโลยีเดิมๆ หยุดชะงัก (Disruptive technologies) ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกิดคาถามว่า บทบาท ของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหน และควรก้าวไปกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร แม้ว่า จะมีการพูดถึงสถานการณ์นี้มาโดยตลอด แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้ชาววิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ต้องทบทวนตัวเองเป็นระยะๆ เพื่อให้ก้าวไปกับยุคสมัยอย่างสมาร์ท
ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะฯ (ชพ.) และ สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน สานักงานศาลปกครอง จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ทาให้บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ได้ทบทวนบทบาทและศักยภาพ อันจะนาไปสู่การกาหนดแผนงานและทิศทาง ในอนาคตของการบริการสารสนเทศในทุกภาคส่วน ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และทรงคุณค่า เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลยิ่งขึ้นไป

Rates

01 Nov. 2018 - 25 Dec. 2018 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
สามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล รายปี 1,000
Regular 1,200
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 800
Bank Account ชื่อบัญชี (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ)
Bank บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น
Account No. 113-221-9848

Register

         
    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

Participant List

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์มาแจ้งที่แอดมิน ที่  tla2497@yahoo.com  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์  tla2497@yahoo.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.