ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400