ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2563 เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจําปี 2564

Print
Hits: 1111

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2564

เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจําปี 2564