สมาคมฯ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด- แผนที่ห้องสมุดโลก (IFLA-LMW)

Print
Hits: 2330

 

       

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสอบถาม

สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด- แผนที่ห้องสมุดโลก (IFLA-LMW)