02 พ.ย. 49 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษ (How to Develop the Project Proposal in English)

Print
Hits: 3382

2549.jpg

ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษ (How to Develop the Project Proposal in English) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิดและกระบวนการทำงานของห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล เป็นโครงการที่ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การเขียนโครงการที่ชัดเจนและระบุถึงความจำเป็น ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามแผนงานจึงจะทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีการให้ทุนเพื่อการพัฒนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่ผู้ขอต้องส่งโครงร่างของโครงการเพื่อขอรับทุน หากผู้ขอรับทุนมีความเข้าใจในวิธีเขียนโครงการจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานในวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุดจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน

วันที่จัดประชุม                       วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2549

สถานที่จัดประชุม                   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 7 ห้อง 702

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม         บรรณารักษ์ นักวิชาการ ครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ

จำนวนที่รับสมัคร                   30 คน

อัตราค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

1. 1,200 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

2. 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการต่างๆได้

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ       

นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ        เหรัญญิกชมรมฯ

e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวประภาพร จงสมจิตต์       เลขานุการชมรมฯ 2

โทร. 02-4410594-6 ต่อ 1414, 1416

e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549

          08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

          09.00-10.00 น.           การบรรยาย หัวข้อ " Introduction of a project proposal" 

          10.00-10.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          10.15-12.00 น.           การบรรยาย หัวข้อ "Successful project proposal : Examples&Experiences.

          12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00-14.00 น.           เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

          14.00-14.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          14.15-16.30 น.           ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

          09.00-10.15 น.           การบรรยาย เรื่อง How to evaluate a project proposal : Examples&Experiences.

          10.15-10.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          10.30-11.00 น.           Examples of Good Project Proposals.

          11.00-11.30 น.           นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม

          12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00-13.30 น.           นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 2

          13.30-14.00 น.           นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 3

          14.00-14.30 น.           ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

          14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          14.45-16.00 น.           พิธีแจกประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมประชุม