เชิญชวนร่วมกันโหวต IFLA Global Vision

Print
Hits: 2879

เรียน  สมาชิกห้องสมุดทุกท่าน  บรรณารักษ์ห้องสมุดทุกแห่ง

เพื่อโปรดเข้าไปร่วมโหวตเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของห้องสมุดทั่วโลก  โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  เข้าไป  https://globalvision.ifla.org/vote
ขั้นตอนที่ 2  เลือกภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 3  เลือกเมนู  Vote  เลือกเมนู  Have your say!>>

จะมีคำถาม 6 ข้อใหญ่ และเลื่อกข้อย่อย 5 ข้อ

สำหรับแปลเป็นภาษาไทย

ชื่อเอกสาร

1.การกำหนดวิสัยทัศน์ของห้องสมุดทั่วโลก (ฉบับแปลเป็นภาษาไทย)

2.IFLA Global Vision Discussion Online Voting (ไฟล์ Power Point)