รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ

Print
Hits: 2635

รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ 

หัวข้อ    IFLA-WLIC 2017 : Libraries. Solidarity. Society (https://2017.ifla.org)

ณ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) ประเทศโปแลนด์    

ตั้งแต่ 16 – 27  สิงหาคม 2560

เอกสารงานประชุม