ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ (ชหช.)

Print
Hits: 12281

ประวัติ

           หอสมุดแห่งชาติเดิมมีชื่อว่า "หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ โดยรวมหอสมุด ๓ แห่งเข้าด้วยกันคือ หอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพระพุทธสาสนสังคหะ

          เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติเป็นสถาบันสารนิเทศที่สูงสุดในชาติ และให้บริการสารนิเทศในระดับชาตินับได้ว่าเป็นหอสมุดของคนไทยทุกคน ควรที่คนไทยรวมทั้งผู้มีวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จะได้ร่วมกันเพื่อดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกิจการหอสมุดแห่งชาติให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งหอสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๘ เพื่อให้เป็นหอสมุดแห่งชาติสำหรับประชาชนชาวไทย โดยอาศั้ยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พุทธศักราช ๒๕๒๗ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยชมรม

         ปัจจุบันชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ชมนี้นี้ใช้อักษรย่อว่า "ชหช"เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "National Library Group" และใช้อักษรย่อว่า "NLG" เครื่องหมายของชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ วง วงกลมด้านนอกพื้นสีม่วง สีประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีข้อความ "ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ" และ "National Library Group" ระหว่างข้อความทั้งสองคั่นด้วยปีที่ก่อตั้งชมรม ทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ และคริสต์ศักราช 1978 วงกลมด้านในเป็นรูปหนังสือ ๔ เล่มวางซ้อนกันอยู่ตรงกลางสื่อถึงหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และภูมิปัญญา ด้านล่างของรูปหนังสือ ๔ เล่มมีอักษร ชหช. ชมรมนี้เป็นชมรมในสังกัดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการ

มาตรฐาน

 

-

 

 

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

Facebook: https://www.facebook.com/NationalLibraryGroup

ข่าวชมรม