ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2563 เรื่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

พิมพ์
ฮิต: 1735

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2563
เรื่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562