ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1/2564 เรื่อง รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2563

พิมพ์
ฮิต: 1568

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1/2564

เรื่อง รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี  2563