ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2563 เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจําปี 2564

พิมพ์
ฮิต: 1225

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2564

เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจําปี 2564