เอกสารประกอบการบรรยาย "การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)"

พิมพ์
ฮิต: 2449

 เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0

(New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

The Digital Library status of KOREA by Mr.Choo