วันที่

21 กรกฎาคม 2566 08:00 - 16:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ห้องสมุดทุกประเภทมีหัวข้อและเนื้อหาในการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจําปี 2566
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และแนวทางในการจัดนิทรรศการงานสัปดาห้องสมุดทั่วประเทศ เรื่องกิจกรรมมีชีวิต (Living Activity)
3. เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมีชีวิต ได้แก่ สุ จิ ปุ ลิ กับการส่งเสริมการอ่าน, ความสําคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, การจัดกิจกรรมมีชีวิต, และแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : บูรณาการกิจกรรม
มีชีวิตให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


ค่าลงทะเบียน รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท
หลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,500 บาท ผู้สนใจ 1,700 บาท

ค่าลงทะเบียน

17 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2566 (Early Bird) สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
สามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล รายปี 1,300
บุคคลทั่วไป 1,500
สมาชิก 1,300
บุคคลที่สนใจ 1,500
15 - 21 กรกฎาคม 2566 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,500
สามัญ บุคคลรายปี 1,500
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,500
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,500
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,500
นิติบุคคล รายปี 1,500
บุคคลทั่วไป 1,700
สมาชิก 1,500
บุคคลที่สนใจ 1,700
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.