การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ ได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้

Download โครงการ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0)

ปัจจุบัน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทุกวงการ สําหรับห้องสมุดแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าจะได้แก่ในเรื่องของการนําเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม มาใช้งาน รวมทั้งต้องก้าวให้ทันกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ หรือจําพวก ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังเน้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทําให้เกิดคําถามว่า บทบาทของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหนและควรก้าวไปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นว่า ควรจะต้องมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ อันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางในอนาคตของห้องสมุดไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทําให้การพัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน

Download โครงการ :


   


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น"

     เนื่องจากมูลนิธิเมล็ดฝัน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ที่ห้องสมุดในจังหวัดซิกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องห้องสมุดอย่างมากระดับประเทศ โดยการผลักดันและสนับสนุนจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Teruko Tatsumi อดีตผู้อำนวยการห้องสมุด และอดีตกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศญี่ปุ่น(Japan Library Association)  ผู้บุกเบิกในการสร้างห้องสมุดที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกฝ่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนทุกแห่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ ฯลฯ ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด นอกจากนี้ท่านยังเน้นการสร้างให้บรรณารักษ์มีความภูมิใจและสนุกไปด้วยกันกับงานพร้อมกับการรับฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและชุมชน

Download โครงการ :
   


   


การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการและโครงการพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๔๔๗ โครงการที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี  ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บรรณารักษ์ทั่วประเทศได้มีแนวทางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดอย่างสมพระเกียรติ

Download โครงการ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ห้องสมุดประเภทต่างๆ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 และหัวข้อสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

Download โครงการ :