โครงการ Library : Care the bear

          ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประก อบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2556) โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานโดยคานึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) จึงริเริ่มโครงการ "Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 "Climate Action"

 

Download โครงการ :
   


   


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ"

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทาให้ เทคโนโลยีเดิมๆ หยุดชะงัก (Disruptive technologies) ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกิดคาถามว่า บทบาท ของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหน และควรก้าวไปกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร แม้ว่า จะมีการพูดถึงสถานการณ์นี้มาโดยตลอด แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้ชาววิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ต้องทบทวนตัวเองเป็นระยะๆ เพื่อให้ก้าวไปกับยุคสมัยอย่างสมาร์ท
ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะฯ (ชพ.) และ สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน สานักงานศาลปกครอง จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ทาให้บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ได้ทบทวนบทบาทและศักยภาพ อันจะนาไปสู่การกาหนดแผนงานและทิศทาง ในอนาคตของการบริการสารสนเทศในทุกภาคส่วน ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และทรงคุณค่า เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลยิ่งขึ้นไป

Download โครงการ :


   


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

หลักการและเหตุผล
     การเปลี่ยนแปลงห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล ทาให้ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุดต้องคานึงถึงในการเข้าถึงเนื้อหา การมีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มได้ การแสดงหนังสือที่คล้ายหรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และส่วนเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแนะนาหนังสือต่อแก่บุคคลอื่น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต การบริการรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมออนไลน์หลายรูปแบบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโดยเฉพาะห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการในห้องสมุดและผู้บริหารระบบเทคโนโลยีห้องสมุดของห้องสมุด จึงร่วมกับบริษัท Futurenuri แห่งประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สาหรับห้องสมุดชั้นนาประเภทต่าง ๆ ในประเทศเกาหลี จานวนกว่า 500 แห่ง ได้แก่ Yonsei University, National assembly library of Korea, Spring Court Library, Seoul Metropolitan Library และประเทศเพื่อนบ้านอีก 7 ประเทศ จานวนกว่า 20 แห่ง ได้แก่ เวียตนาม มองโกเลีย อุชเบกิสถาน โรมาเนีย โคลัมเบีย คาทัสถาน และ เกาหลีหนือ ที่ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปใช้ในหอสมุดแห่งชาติ โดยบูรณาการระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล การสืบค้นและบริการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ดูแลระบบห้องสมุดดิจิทัล ตลอดจนผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบพัฒนาการและแนวโน้มใหม่ ๆ อีกก้าวหนึ่งของวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Download โครงการ :


   


โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด

** ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว **

วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันบริบทของผู้ใช้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจ และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการสารสนเทศ 100 คน

การลงทะเบียน
1. บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 407-300626-7 ชื่อบัญชี น.ส.ปรียาพร ฤกษ์พินัย และ/หรือ น.ส. อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ และ/หรือ น.ส. กัลยา ยังสุขยิ่ง
2. ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/ หรือ ทางอีเมล preeyaporn.r@chula.ac.th หรือ โทรสาร 02-254-8757
3. กรุณาส่งแบบตอบรับและโอนเงินภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
ปรียาพร ฤกษ์พินัย 084-1154998
ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 092-3298787
ระเบียบ แสงจันทร์ 02-218 2936

Download โครงการ :
   


   


การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศเรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ : เทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download โครงการ :


   


การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4

** ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามที่กำหนดแล้ว **

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ทั้งงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ งานกิจกรรม และคู่มือการดำเนินงานสำหรับบรรณารักษ์ให้ทันสมัย และมาตรฐานสากล

2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริหาร บริการ งานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อร่วมนำพาห้องสมุดสังคมไทยก้าวไปสู่ห้องสมุดสังคมประชาคมอาเซียน

Download โครงการ :


   


โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม

Promising librarians for the betterment of libraries and the society

วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของทรัพยากรห้องสมุดในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจ และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการสารสนเทศ 100 คน

Download โครงการ :
   


   


การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ ได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้

Download โครงการ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร

Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0

ปัจจุบัน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทุกวงการ สําหรับห้องสมุดแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าจะได้แก่ในเรื่องของการนําเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม มาใช้งาน รวมทั้งต้องก้าวให้ทันกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ หรือจําพวก ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังเน้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทําให้เกิดคําถามว่า บทบาทของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหนและควรก้าวไปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นว่า ควรจะต้องมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ อันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางในอนาคตของห้องสมุดไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทําให้การพัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน

Download โครงการ :


   


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น"

     เนื่องจากมูลนิธิเมล็ดฝัน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ที่ห้องสมุดในจังหวัดซิกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องห้องสมุดอย่างมากระดับประเทศ โดยการผลักดันและสนับสนุนจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Teruko Tatsumi อดีตผู้อำนวยการห้องสมุด และอดีตกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศญี่ปุ่น(Japan Library Association)  ผู้บุกเบิกในการสร้างห้องสมุดที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกฝ่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนทุกแห่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ ฯลฯ ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด นอกจากนี้ท่านยังเน้นการสร้างให้บรรณารักษ์มีความภูมิใจและสนุกไปด้วยกันกับงานพร้อมกับการรับฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและชุมชน

Download โครงการ :
   


   


การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการและโครงการพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๔๔๗ โครงการที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี  ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บรรณารักษ์ทั่วประเทศได้มีแนวทางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดอย่างสมพระเกียรติ

Download โครงการ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ห้องสมุดประเภทต่างๆ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 และหัวข้อสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

Download โครงการ :