ประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
The academic library’s role in research data management to support university strategies
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562


วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลวิจัย และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดการข้อมูลวิจัยต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติที่ดีจากห้องสมุดที่มีบริการการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจ และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการสารสนเทศ 100 คน

หมายเหตุ
เรื่อง ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.
แยกส่วนการลงทะเบียน ลงทะเบียนฟรี คลิก

Materials :
   


   


Pre-conference of Thai Library Association (TLA 2020) "Strong Library Strong Society"

 

ค่าลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ จำนวน 1 วัน (วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ)
วันเดียว: บรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างประเทศ

  • ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 700 บาท / ผู้สนใจ 1,000 บาท
  • หลังวันที่ 4 มีนาคม 2563  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 900 บาท / ผู้สนใจ 1,200 บาท
    (สมาชิกสมาคม I-LISS คนละ 500 บาท)
  • International participant 40 US$
  • International I-LISS member 20 US$

 

Materials :


   


ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

 

ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงาน (จำนวน 3 วัน)

  • ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท / ผู้สนใจ 3,400 บาท
  • หลังวันที่ 4 มีนาคม 2563  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท / ผู้สนใจ 3,900 บาท
 

ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน (จำนวน 2 วัน)

  • ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,300 บาท / ผู้สนใจ 2,700 บาท
  • หลังวันที่ 4 มีนาคม 2563  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,800 บาท / ผู้สนใจ 3,200 บาท

 

Materials :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และการประชุมวิชาการ เรื่อง "ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" (Professional Librarian Development in Disruptive Technologies)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) ซึ่งเข้ามามีบทบาทกับบริบทของวิชาชีพบรรณารักษ์และสังคมไทยโดยรวม

2. เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของวิชาชีพบรรณารักษ์ เพื่อนำไปสู่การบริการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Materials :


   


สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุด: ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูล และการเข้าเว็บท่า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีความรู้และความเข้าใจระบบบูรณาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดของนวัตกรรมห้องสมุด

3. เพื่อติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ และเทคโนโลยีนวัตกรรมห้องสมุดเพื่อการจัดการ

Materials :


   


การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

Materials :


   


การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ทั้งงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ งานกิจกรรม และคู่มือการดำเนินงานสำหรับบรรณารักษ์ให้ทันสมัย และมาตรฐานสากล

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริหาร บริการ งานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

3.  เพื่อร่วมนำพาห้องสมุดสังคมไทยก้าวไปสู่ห้องสมุดสังคมประชาคมอาเซียน

Materials :


   


การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library's roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล

      ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต การทำงาน การศึกษาและการเรียนรู้  และเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกๆด้าน การปฏิรูประบบและกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต สินค้า การค้า และการบริการ  และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน  อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Materials :


   


International Pre-Conference Open Culture and Libraries

International Pre-Conference
Open Culture and Libraries

20 March 2019 at 9:00-15.30

The National Library of Thailand
Samsen Road, Bangkok 10300, Thailand.

 

 

Materials :
   


โครงการ Library : Care the bear

          ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประก อบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2556) โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานโดยคานึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) จึงริเริ่มโครงการ "Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 "Climate Action"

 

Materials :