ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562
ProjectPeriodRegistration period
PJ62006 ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 256226 March 2020 To 31 March 202011 November 2019 To 31 March 2020

Pre-conference of Thai Library Association (TLA 2020) "Strong Library Strong Society"
ProjectPeriodRegistration period
PJ62007 Pre-conference of Thai Library Association (TLA 2020) "Strong Library Strong Society"25 March 2020 To 01 March 202014 November 2019 To 01 March 2020