ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562
ProjectPeriodRegistration period
PJ62006 ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 256226 March 2020 To 31 March 202011 November 2019 To 31 March 2020

Pre-conference of Thai Library Association (TLA 2020) "Strong Library Strong Society"
ProjectPeriodRegistration period
PJ62007 Pre-conference of Thai Library Association (TLA 2020) "Strong Library Strong Society"25 March 2020 To 01 March 202014 November 2019 To 01 March 2020

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ProjectPeriodRegistration period
PJ63001 (ยกเลิก)การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals)04 September 202021 July 2020 To 04 September 2020