เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

พิมพ์
ฮิต: 3635

 เอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ

เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลด สูจิบัตร

 

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562

หัวข้อ จาก Spring up Thailand 4.0 สู่ National E Library

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

หัวข้อ ห้องสมุดแบบเปิด (Open Library) : การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร

- รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

- ผศ. ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

- อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

หัวข้อ คุยเรื่องห้องสมุดและหนังสือ

- คุยเรื่องห้องสมุดและหนังสือ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

- รายชื่อหนังสือดีแนะนำ โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

เทคโนโลยีดิจิทัล กับ การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้: รูปแบบ ต้นแบบ

- อาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ