ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาเซียนที่น่าสนใจ

 

การเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 |หนังสือเชิญเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่น

ห้องสมุดประชาชน |คำชี้แจง|แบบเสนอชื่อ

ห้องสมุดโรงเรียน |คำชี้แจง|แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ

ห้องสมุดอาชีวศึกษา |แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 | กำหนดการอบรมรุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัครผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ระยะเวลาสมัคร 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2557
รายละเอียด

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง บุคคลที่ควรเชิดชูในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด "รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ประจำปี 2556
เรื่อง ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2556
ขอความร่วมมืออนุมัติข้าราชการ /บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และ ประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า" (Library Development in Social lgnorism Age)
ในวันที่ 19-21 มี.ค. 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
หนังสือโครงการ |รายละเอียดโครงการ | หนังสือกระทรวงการคลัง | แบบตอบรับ |
แบบจองห้องพัก | แผนที่โรงแรม

Link ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
- วารสารห้องสมุด
- Facebook (English)
- Facebook (ไทย)
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา
- Facebook ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
- Facebook ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์นานาชาติ

ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
วารสารห้องสมุด
 (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
การเบิกค่าลงทะเบียน (กระทรวงการคลัง)
 
   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-734-9022-3, 089-893-9397 โทรสาร 02-734-9021