ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 31-40 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL100031
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้า พระยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Somdet Chapraya Hospital Institute of Psychiotry Library
สังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์24422523
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางขจีนิต เมธีวรกุลกิจ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsomdet.library@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.พงษ์สุทธิ์ ศรีสุภา
Library Information
รหัสห้องสมุดL100032
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน ศึกษา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Institute of Ombudsman Studies
สังกัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เว็บไซต์www.ombudsman.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
โทรศัพท์เขตหลักสี่ กทม. 10210
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดALEP ของ บ.ลิบเน็ท
หัวหน้า/บรรณารักษ์ทัศนีย์ คล้ายดี
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลทัศนีย์ คล้ายดี
Library Information
รหัสห้องสมุดL100033
ชื่อห้องสมุดห้องคลังความรู้
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Knowledge Center
สังกัดสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เว็บไซต์www.ndmi.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดWlai Autolib
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsupanee@ndmi.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100034
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Institute of Nutuition Library
สังกัดสถาบันโภชนาการ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.li.mahidol.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์028002380 ต่อ 210
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.สมปอง อ้นเดช
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsuvaraporn.man@mahidol.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.สมปอง อ้นเดช
Library Information
รหัสห้องสมุดL100035
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันโรคผิวหนัง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.inderm.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่420/7 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.จิราวรรณ อารยัน
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsumo_mu@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.จิราวรรณ อารยัน
Library Information
รหัสห้องสมุดL100036
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)PTT RTI Library
สังกัดสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่71/1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายสุพจน์ ธิติธัญธวัช
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลwanida_c@pttplc.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลวนิดา ไชยพิมพา
Library Information
รหัสห้องสมุดL100037
ชื่อห้องสมุดศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Knowledge Center
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์www.tistr.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่35 ม.3 ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่UDC
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดVTLS
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายศิริ ศิลานนท์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายศิริ ศิลานนท์
Library Information
รหัสห้องสมุดL100038
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดนวัตกรรม สวทน.
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)STI Library
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์www.sti.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดPMB
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลasira@sti.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายอาศิร รักวิทยาบุญ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100039
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย ชนแห่งชาติ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library, Office of the National Human Right Commission of Thailand
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เว็บไซต์http://library.nhrc.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์21413881
แฟกซ์21439563
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.นพรัตน์ พหลพัฒนาชัย
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnopparat@nhrc.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.นพรัตน์ พหลพัฒนาชัย
Library Information
รหัสห้องสมุดL100040
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Synchrotron Light Research Library
สังกัดสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทย่าศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์www.slri.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่112 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ .นครราชสีมา
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดร.สมชาย ตันชราภรณ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลamornrat@slri.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลดร.สมชาย ตันชราภรณ์