ความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน

ความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  Dr. Zeed Ullah Jan นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน (President of the Pakistan Library Association) และคณะรวม 3 ท่าน เดินทางมาเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะฯได้พบกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ และคณะกรรมการบริหารฯ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระหว่างการประชุม 1st International Conference on Library and Information Science: From open Library to Open Society (iCoo 2018)   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       ในโอกาสนี้สมาคมห้องสมุดฯ ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์  และความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านวิชาการ การเยี่ยมเยือน การพัฒนาบุคลากร ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้  ฝ่ายไทยแสดงความประสงค์ว่าสนใจจะเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิชาการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ บริการสารสนเทศ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในประเทศปากีสถาน  เพื่อจะได้ลงนามตกลงความร่วมมือในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการ

 

ประธานแผนกวิจัยฯ มอบวารสารวิจัยแด่นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน

 

นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแด่ นายกสมาคมฯ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน

 

 คณะกรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ คณะกรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดปากีสถาน

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<