02 พ.ย. 49 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษ (How to Develop the Project Proposal in English)

ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษ (How to Develop the Project Proposal in English) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิดและกระบวนการทำงานของห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล เป็นโครงการที่ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การเขียนโครงการที่ชัดเจนและระบุถึงความจำเป็น ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามแผนงานจึงจะทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีการให้ทุนเพื่อการพัฒนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่ผู้ขอต้องส่งโครงร่างของโครงการเพื่อขอรับทุน หากผู้ขอรับทุนมีความเข้าใจในวิธีเขียนโครงการจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานในวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุดจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน

วันที่จัดประชุม                       วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2549

สถานที่จัดประชุม                   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 7 ห้อง 702

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม         บรรณารักษ์ นักวิชาการ ครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ

จำนวนที่รับสมัคร                   30 คน

อัตราค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

1. 1,200 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

2. 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการต่างๆได้

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ       

นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ        เหรัญญิกชมรมฯ

e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวประภาพร จงสมจิตต์       เลขานุการชมรมฯ 2

โทร. 02-4410594-6 ต่อ 1414, 1416

e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549

          08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

          09.00-10.00 น.           การบรรยาย หัวข้อ " Introduction of a project proposal" 

          10.00-10.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          10.15-12.00 น.           การบรรยาย หัวข้อ "Successful project proposal : Examples&Experiences.

          12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00-14.00 น.           เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

          14.00-14.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          14.15-16.30 น.           ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

          09.00-10.15 น.           การบรรยาย เรื่อง How to evaluate a project proposal : Examples&Experiences.

          10.15-10.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          10.30-11.00 น.           Examples of Good Project Proposals.

          11.00-11.30 น.           นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม

          12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00-13.30 น.           นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 2

          13.30-14.00 น.           นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 3

          14.00-14.30 น.           ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

          14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          14.45-16.00 น.           พิธีแจกประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมประชุม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<