ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)

ประวัติ

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2522  ดังนี้

      ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมกันเมื่อ พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมกลุ่ม บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเห็นควรมีการตั้งชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา จึงได้ร่วมกันร่างข้อบังคับชมรม และนำร่างเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2520 แต่กรรมการขอให้แก้ไข ต่อมาที่ประชุมอธิการบดีได้ให้การสนับสนุน โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้จัดการสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2522 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ซึ่งได้นำเรื่องการตั้งชมรมมาพิจารณาอีก และมีการตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการและเป็น “ชมรมบรรณารักษ์มหาวิทยาลัย” เป็น “ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา” ได้จัดทำข้อบังคับของชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษาแล้วเสร็จในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2523 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดฯ โดยดำเนินตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ชมรมว่าด้วยการจัดตั้งชมรมในสังกัดของสมาคมห้องสมุดฯ ซึ่งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมตามข้อ 21 (1) แยกประเภทห้องสมุด และอนุมัติให้สังกัดกับสมาคมห้องสมุดฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2525 ซึ่งมี 5 ชมรม โดย มี ชบอ. เป็นหนึ่งใน 5 ชมรมนั้น

 

คณะกรรมการ

 

มาตรฐาน

-

 

 

ข้อบังคับ

-

 

 

ติดต่อชมรม

ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ค

https://www.facebook.com/search/top/?q=ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

 

ข่าวชมรม

ผลการดำเนินงาน ปี 2558 (10 มิ.ย. 59)

1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการประชุมสภาบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL) เช่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน อาสาสมัครช่วยงาน เพื่อจัดการประชุม CONSAL XVI ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร

2. ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2558 เรื่อง  ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall)  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอแนะจากสมาชิกชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) เพื่อให้ทำหน้าที่ทาบทามสมาชิกฯ เป็นกรรมการบริหารช.บ.อ. ในวาระต่อไป (ปี 2560-2561) โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559 กรรมการเสนอแนะที่ ช.บ.อ. ทาบทามและแต่งตั้งคือ

1) นางกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล ศูนย์บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2) นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

3) นางสุมาลี พงศดิลก บรรณารักษ์หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ รวมทั้งระบบการสมัครสมาชิกและยืนยันสถานภาพสมาชิกทางเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2558

5. บันทึกข้อมูล ชบอ. บนเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ ที่ http://www.tla.or.th/club.php?club=club2

6. คัดเลือกบุคคลด้านห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คือ นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของช.บ.อ และกิจกรรมด้านห้องสมุดใน Facebook ของชมรมฯ คือ https://www.facebook.com/search/top/?q=ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

 

ข่าวสารชมรม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<