ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ (ชหช.)

ประวัติ

           หอสมุดแห่งชาติเดิมมีชื่อว่า "หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ โดยรวมหอสมุด ๓ แห่งเข้าด้วยกันคือ หอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพระพุทธสาสนสังคหะ

          เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติเป็นสถาบันสารนิเทศที่สูงสุดในชาติ และให้บริการสารนิเทศในระดับชาตินับได้ว่าเป็นหอสมุดของคนไทยทุกคน ควรที่คนไทยรวมทั้งผู้มีวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จะได้ร่วมกันเพื่อดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกิจการหอสมุดแห่งชาติให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งหอสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๘ เพื่อให้เป็นหอสมุดแห่งชาติสำหรับประชาชนชาวไทย โดยอาศั้ยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พุทธศักราช ๒๕๒๗ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยชมรม

         ปัจจุบันชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ชมนี้นี้ใช้อักษรย่อว่า "ชหช"เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "National Library Group" และใช้อักษรย่อว่า "NLG" เครื่องหมายของชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ วง วงกลมด้านนอกพื้นสีม่วง สีประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีข้อความ "ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ" และ "National Library Group" ระหว่างข้อความทั้งสองคั่นด้วยปีที่ก่อตั้งชมรม ทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ และคริสต์ศักราช 1978 วงกลมด้านในเป็นรูปหนังสือ ๔ เล่มวางซ้อนกันอยู่ตรงกลางสื่อถึงหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และภูมิปัญญา ด้านล่างของรูปหนังสือ ๔ เล่มมีอักษร ชหช. ชมรมนี้เป็นชมรมในสังกัดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 คณะกรรมการ

  

ข่าวสารและกิจกรรม

  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุม The 16th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and 21st COLLNET Meeting 2022 จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ในโอกาสที่มาทัศนศึกษาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมไทย
       
      
      

 

  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม 3rd meeting of CONSAL XVIII Executive Board, Phnom Penh, Cambodia ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 สมาคมห้องสมุดกัมพูชาได้จัดประชุมนานาชาติสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18 (CONSAL XVIII) ภายใต้หัวข้อ Libraries United - Rising to the Challenge
      
      
      

 

ติดต่อชมรม

หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 https://www.facebook.com/NationalLibraryGroup

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<