ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.)

ประวัติ

ชมรมห้องสมุดเฉพาะจัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 จากการประชุมสามัญ ประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อยชมรมห้องสมุด เฉพาะ สมควรให้มีการจัดตั้งชมรมห้องสมุดเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บรรณารักษ์และผู้ที่อยู่ในวงการห้องสมุดเฉพาะ ได้มีฌอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลจำนวน 7 คน จาก หลากหลายหน่วยงานเป็นคณะทำงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมห้องสมุดเฉพาะ และจัดทำร่างข้อบังคับของชมรมฯ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 คณะทำงานชั่วคราวได้นำเสนอร่าง "ข้อบังคับชมรมห้องสมุด เฉพาะ พ.ศ. 2526" เสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2525 ของสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและยอมรับร่างข้อบังคับฯ แล้วทำกาคัดเลือก คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี พ.ศ. 2526-2527 ได้กรรมการ จำนวน 15 คน

คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ

มาตรฐาน

 

-

 

 

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

 

Facebook ชมรม :  <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

ข่าวชมรม

1. จุฬา-นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่กับห้องสมุดดิจิทัล


2. Digital Literacy โดย อารีย์ ชื่นวัฒนากำหนดการหลักสูตรอบรม


3. ยุคนี้ อะไรอะไร ก็ Digital โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี


4. Library ชพ.


5. PITCHING YOUR LIBRARY By : Dr. Patamasuda Intuprapa

 

Attachments:
Download this file (1_Chula.pdf)1. จุฬา-นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่กับห้องสมุดดิจิทัล[1. จุฬา-นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่กับห้องสมุดดิจิทัล]5205 kB
Download this file (2_digitalliteracy.pdf)2. Digital Literacy โดย อารีย์ ชื่นวัฒนา[2. Digital Literacy โดย อารีย์ ชื่นวัฒนา]843 kB
Download this file (3_Jomkwan_112417.pdf)3. ยุคนี้ อะไรอะไร ก็ Digital โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี[3. ยุคนี้ อะไรอะไร ก็ Digital โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี]3592 kB
Download this file (4_library.pdf)4. Library ชพ.[4. Library ชพ.]1514 kB
Download this file (5_PITCHING_YOUR_LIBRARY.pdf)5. PITCHING YOUR LIBRARY By : Dr. Patamasuda Intuprapa[5. PITCHING YOUR LIBRARY By : Dr. Patamasuda Intuprapa]847 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<