การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0”

การประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0”
Libraries and reading promotion for Thailand 4.0

การประชุมทางวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดให้มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับในสังคมไทยและในระดับสากล จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน”การส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมการอ่าน การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์ ตอบสนองนโยบายปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ เรื่อง “การพัฒนาการอ่านและห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยร่วมถอดบทเรียนโดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้และมีการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ยั่งยืน และนำเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนา

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<