แผนยุทธศาสตร์ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566)

แผนยุทธศาสตร์ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566)

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<