Download Presentation ของวิทยากร

Download

Presentation ของวิทยากร

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ

เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0”

ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ดร.ชวลิต โพธิ์นคร

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายสมใจ วิเศษทักษิณ

นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล

นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์

สรุปรวมโดยผู้ดำเนินรายการ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<